آقای دکتر برامکی یزدی، مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (PiiC) به اتفاق آقای انباردار (رئیس هیئت مدیره دوده صنعتی پارس)صبح جمعه 25 آذر 1401 از کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس و پروژه نوسازی راکتورهای هارد این کارخانه بازدید کردند.

در این بازدید آقای مهندس شهریاری (سرپرست شرکت دوده صنعتی پارس)، آقای مهندس شریفلو (مدیر کارخانه) و آقای مهندس ابراهیمی (سرپرست کارگاه پروژه) راجع به فعالیتهای انجام شده و میزان پیشرفت پروژه آخرین اطلاعات را مطرح و راجع به وضعیت موجود، میزان تولید، تامین مواد اولیه، فروش محصول و زمان پیش راه اندازی راکتور جدید مطالبی را ارائه نمودند.