آگهی فراخوان مشاور مدیریت پیمان

شرکت دوده صنعتی پارس در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی مشاوران مدیریت پیمان برای پروژه نوسازی راکتور‌هارد کارخانه اقدام نماید. شرکتهای توانمند در صورت تمایل حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1399/05/11با آقای مهندس فلاحتی هماهنگ نموده و نامه درخواست اسناد فراخوان را به Falahati@DSP.Co.ir ایمیل یا به شماره 02188779222 فکس کنند و از ارسال کامل و صحیح آن اطمینان حاصل نموده و رسید آنرا دریافت نمایند تا اسناد برای  آنها ایمیل گردد. سپس مطابق زمانبندی مندرج در اسناد، اطلاعات و مدارک لازم را جهت ارزیابی ارائه نمایند. از شرکتهایی که مطابق این اسناد حداقل امتیاز لازم را کسب نمایند، برای ارائه پیشنهاد مالی دعوت بعمل خواهد آمد.

روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس