هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرفت با حضور ارزیابان  از روز 12 اردیبهشت ماه 1403به مدت 3 روز در شرکت دوده صنعتی پارس برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دوده صنعتی پارس هفتمین دوره جایزه ملی تعالی و پیشرف در روزهای 12 لغایت 15 اردیبهشت ماه 1403 با حضور ارزیابان جایزه ملی تعالی و پیشرفت طی سه روز در دفتر مرکزی و کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس برگزار گردید.

در این ارزیابی دو روزه، ارزیابان مرکز تعالی و پیشرف سازمانی پس از نشست و ارزیابی تیم مدیریت شرکت، متشکل از مدیرعامل و مدیران شرکت، از تمام بخش های کارخانه بازدید بعمل آوردند.
در خلال روزهای حضور تیم ارزیاب، معیارهای ۹ گانه مدل تعالی سازمانی مبتنی بر نسخه ۲۰۱۳، شامل معیارهای رهبری، استراتژی، کارکنان، فرآیندها، محصولات، خدمات، شرکاء و تامین کنندگان در شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.
در پایان روز سوم ارزیابی، جلسه ی اختتامیه برگزار و از تلاش تمام پرسنل شرکت و اعضاء کمیته راهبری و روند رو به بهبود شرکت ابراز رضایت گردید.