هیات مدیره

امین شاکری

علی کدخدا شهریاری

امیر انباردار

هادی وکیلی

رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
(موظف)
عضو هیأت مدیره (غیر موظف) عضو هیأت مدیره (غیر موظف)