هیات مدیره

امین شاکری

علی کدخدا شهریاری

حسین دستخوان

هادی وکیلی

محمد نیرومند قوچانی نژاد ثانی

رئیس هیأت مدیره
(غیر موظف)
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
(موظف)
عضو هیأت مدیره
(غیر موظف)
عضو هیأت مدیره
(غیر موظف)
عضو هیأت مدیره و مدیر بازرگانی
(موظف)