منشور اخلاقی شرکت دوده صنعتی پارس

ما کارکنان شرکت دوده صنعتی پارس در پیشگاه خداوند متعال عهد می بندیم که در راستای اهداف متعالی شرکت و
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و پاسداری از کرامت انسانی گام برداریم . ما به عنوان خدمت گذاران جامعه با هدف
ارائه خدمت،تکریم انسان ها همکاری و تالش برای جلب رضایت ارباب رجوع که همانا رضایت خالق یکتاست ،بر اصول
اعتقادی زیر ، هم پیمان و استوار خواهیم بود تا در جهت سرفرازی صنعت و اعتالی کشور مشارکت اساسی داشته باشیم:
خدا محوری
❖اعتقاد به معبودیت،تهذیب نفس و تربیت انسانی به عنوان محور اصلی توسعه ،رشد و کمال بشر.
❖باور به رستگاری و سعادت در مسیر قرب الهی.
❖مقدم شمردن حفظ شئونات الهی و آراستگی ظاهری.
❖در نظر گرفتن شغل به عنوان وسیله خدمت به مردم و کسب رضایت خداوند .

تعالی سازمانی
❖ انجام وظایف در راستای استراتژی ،اهداف و برنامه های سازمان.
❖ تعلق و تعهد سازمانی به خانواده شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی.
❖ انجام وظایف در قالب فرایندهای یکپارچه و احساس مسئولیت در قبال نتیجه کل فرایند.
❖ حفظ وحدت و تمسک به خرد جمعی و مشارکت همگانی در فضایی سرشار از اعتماد به عنوان منشاء پیروز مندی و توفیق سازمانی.
❖ پیروی از قانون و سازگار ساختن اندیشه و عمل با اوضاع در حال تحول و دگرگونی جهان.
❖ تالش برای بهتر کردن عملکرد شخصی و سازمان به منظور تحقق بخشیدن به رسالت سازمان ،جامعه ودستیابی به توسعه ملی و پایدار.

فرهنگ سازمانی
❖ اعتقاد راسخ به مسئولیت اجتماعی شرکت.
❖ داشتن و ترویج روحیه خالقیت و کار گروهی.
❖ تاکید شخصی بر سعه صدر ،آراستگی ،صداقت در رفتار و گفتار ،رازداری و انصاف در محیط کاری .
❖ احترام به اصول اخالقی و صفات معنوی در همه زمان ها و کاربست روابط انسانی با همکاران در روابط سازمانی.
❖ کوشش بدون وقفه و هوشیارانه جهت پیشرفت و رشدفرهنگ امانت داری برای نسل کنونی در مسیر انتقال به نسل آینده .
❖ باور به احساس مسئولیت و تعهد کاری در انجام وظایف نسبت به اهداف و خط مشی های شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی
،همکاران و ارباب رجوع.
❖ سرلوحه قرار دادن کار گروهی و بینش جامع و سیستمی به منظور دستیابی به همکاری و هم افزایی .
❖ توجه و تعهد به مسئولیت های اجتماعی در جهت رعایت مسائل زیست محیطی حفاظت از آن.
❖سرلوحه قرار دادن بهبود مستمر و ارتقای بهره وری و صرفه جویی در چارچوب تعیین شده .
❖تبعیت از مقررات سازمانی با حفظ نظم و انضباط اجتماعی و وجدان کاری
❖گوش دادن فعال به نظرات و دیدگاه های ارباب رجوع و همکاران
❖ استقبال از انتقادات و پیشنهادات در رابطه با اصالح رفتار و تغییر روش انجام کار بر اساس قوانین و مقررات و احترام به سلسله
مراتب مدیریتی تسریع در انجام صحیح امور در کوتاهترین زمان ممکن بر اساس دانش متناسب با عملیات تحت وظیفه
❖رعایت اصول رفتاری و سیاست های اخالقی توسط تمامی کارکنان در همه سطوح سازمانی و نهادینه شدن
فرهنگ ضد ارتشاء و افشاگری در سازمان در راستای تحقق ارزش ها و فرهنگ سازمانی.
❖مقابله با موارد مشکوک یا بالقوه رشوه دهی و رشوه خواری و گزارش دهی به مراجع مربوطه.

دانش محوری
❖اعتقاد به یادگیری مستمر جهت افزایش توانمندی و مهارت ها .
❖ذخیره و به روز رسانی دانش و تجربه سازمانی و تبادل و به اشتراک گذاری آن جهت هم افزایی کارکنان .
❖کوشش پیوسته جهت افزایش آموخته ها ،بهبود نگرش و پرورش مهارتهای خویش .
❖سرلوحه قرار دادن و ایجاد زمینه خالقیت و نوآوری بر اساس دانش متناسب با عملیات تحت وظیفه .

مشتری مداری
❖باور به حفظ کرامت انسانی مشتریان و ذینفعان به عنوان تکلیف الهی و وظیفه قانونی و انسانی.
❖مزین کردن خدمات شرکت به اصل مشتری مداری با مولفه های دقت ،سرعت ،صداقت،نظم ،رافت اسالمی و
آینده نگری در پیوند با مشتریان .
❖استقبال از ارباب رجوع با نهایت خوشروی و ادب در مسیر پاسخگویی به درخواست آنها .
❖اعتقاد به رضایت مندی مشتریان به عنوان مهمترین ارزش انسانی و سازمانی .
❖مشاوره و ارائه اطالعات مفید و شفاف به مشتریان و ذینفهان در زمینه های مورد درخواست .
❖ارائه خدمات به موقع و با کیفیت مطلوب به همکاران ، مشتریان و ذینفعان.

صرفه جویی
❖ترویج فرهنگ استفاده بهینه از منابع ، از طریق پرهیز از اسراف.
❖استفاده از الگوی بهینه مصرف در زنجیره ارزش از تولید تا مصرف.
❖کوشا بودن در حفظ همه نعمتها و منابع به منظور پیشگیری از اسراف .
❖سعی و کوشش جهت ارتقاء بهره وری در منابع انرژی کشور و سازمان به سهم خود .
❖تالش در حفظ و نگهداری از منابع موجود و حفظ آن برای نسل های آینده .

       شرکت دوده صنعتی پارس
(سهامی عام)