مدیران شرکت

محمد دسومی

محمد نیرومند قوچانی نژاد ثانی

محسن کاظم زاده

علی شریفلو

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها مدیر بازرگانی مدیر امور مالی و اقتصادی مدیر کارخانه

حسین جعفری

کیانوش عبادی

احمد گذین

مهسا طاهری

سرپرست مدیریت اداری و منابع انسانی مدیر حراست سرپرست مدیریت برنامه ریزی راهبردی، سیستم ها و فن آوری اطلاعات مدیر حسابرسی داخلی