مدیران شرکت

محمد دسومی

محمد نیرومند قوچانی نژاد ثانی

محسن کاظم زاده

علی شریفلو

مدیر امور حقوقی و قرارداد ها مدیر بازرگانی مدیر امور مالی و اقتصادی مدیر کارخانه

حسین جعفری

علی کمالی

احمد گذین

مهسا طاهری

مدیر اداری و منابع انسانی مدیر حراست مدیر برنامه ریزی راهبردی مدیر حسابرسی داخلی