خط مشی شرکت دوده صنعتی پارس

شرکت دوده صنعتی پارس به عنوان یک شرکت الگو و سرآمد در تولید دوده صنعتی کشور ، به منظور مدیریت موثر
سیستم مدیریت یکپارچه در سرتاسر زنجیره ارزش خود استانداردهای زیر را در سازمان خود استقرار داده است:
IATF16949:2016 , ISO9001:2015 , ISO45001:2018 , ISO14001:2015 , ISO50001:2018
در این راستا سیاست های کلان شرکت دوده صنعتی پارس عبارتست از :
– افزایش میزان رضایت مشتریان و ذینفعان
– افزایش میزان سود آوری سازمان و دستیابی به سهم بیشتر از بازارهای داخلی و خارجی
– بهبود مستمر و اثر بخشی در فرایندهای مختلف سیستم مدیریت یکپارچه
– کاهش میزان ضایعات و بازیافت آن
– افزایش سطح شایستگی ،آگاهی و امکانات رفاهی و بهداشتی کارکنان
– فراهم آوردن محیط کاری ایمن و سالم به منظور پیشگیری از آسیب های شغلی و بیماری های مرتبط با کار
– رعایت زمان تحویل محصول و ایجاد اطمینان در مشتریان در تحویل به موقع کاال
– توسعه دانش سازمان ، اشتراک گذاری و حفاظت از آن به منظور توسعه و ارتقاء توانمندی کارکنان و ایجاد فرهنگ دانش محور
– حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی های محیطی شامل آب ،خاک و هوا و ترویج فرهنگ بازیافت
– استفاده بهینه از منابع طبیعی و حامل های انرژی و رعایت الگوی مصرف در کلیه موارد
خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه سازمان به صورت دوره ای و در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی قرار
می گیرد. همچنین کلیه اهداف و سیاست های سازمان بر اساس دیدگاه کلی ارائه شده در خط مشی ، تعریف و
مورد پایش و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
لذا اینجانب از این طریق تعهد خود را برپشتیبانی و اجرای موثر و اثربخش سیستم مدیریت یکپارچه سازمان و
تبعیت از قوانین ، مقررات و الزامات قانونی ، زیست محیطی، انرژی و سایر الزامات اعالم نموده و از کلیه همکاران
می خواهم در این راه تمام تالش خود را به کار گیرند .

مدیرعامل
علی کدخدا شهریاری
1402/01/01