استراتژی شرکت

ردیف استراتژی شرح مختصر هر استراتژی
1 رشد درآمد و سودآوری دستیابی به حداکثر فروش توام با حداکثر سود خالص
2 افزایش انضباط مالی جلوگیری از ریخت و پاشها، کنترل مقدار و کیفیت نقدینگی در شرکت
3 کاهش هزینه ها هزینه های جاری عمومی، خدماتی و انرژی را شامل میشود
4 کاهش قیمت تمام شده منظور قیمت تمام شده درب کارخانه میباشد
5 افزایش بهره وری صنایع دستیابی به سود عملیاتی بالاتر و ارتقاء بهره وری سرمایه، نیروی کار و انرژی
6 افزایش سهم بازار داخلی حفظ و ارتقاء سهم بازار داخلی در بین 4 شرکت تولیدی
7 افزایش صادرات فعال سازی صادرات محصولات با توجه به قیمت تمام شده
8 افزایش رضایت مشتریان سطح رضایت مشتری بر اساس معیارهای EFQM ارزیابی و محاسبه می گردد
9 ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات نگه داشت سطح کیفیت محصولات مطابق استاندارد ASTM
10 افزایش بهره وری مواد و انرژی دستیابی به بهترین راندمان تبدیل مواد اولیه به محصول یا حداقل مصرف انرژی
11 توسعه محصول بررسی و تولید محصولات جدید مورد نیاز صنایع تایر و قطعه سازی
12 ایجاد و توسعه زنجیره تامین توسعه تامین کنندگان مواد اولیه
13 افزایش تولید دستیابی به ظرفیت اسمی 30.000 تن در سال
14 بهینه سازی موجودی مواد و محصول فعالیت در نقطه بهینه موجودی مواد اولیه و تکمیل بودن سبد محصولات و کاهش خواب سرمایه
15 بهبود فرایندهای داخلی عمده نظر در این خصوص فراینده PM تعمیرات و نگهداری و ارتباط بین فرآیندها می باشد
16 جانشین پروری تعیین جانشین برای 12 پست کلیدی سازمانی
17 افزایش مشارکت کارکنان مشارکت در فعالیت های بهبود مثل نظام پیشنهادات
18 بهبود رضایت کارکنان افزایش رضایتمندی کارکنان در قالب تمام معیار های EFQM
19 افزایش کار تیمی افزایش تعداد تیمهای بهبود و برگزاری منظم جلسات هفتگی
20 افزایش بهره وری کارکنان شاخص تعریف شده بر اساس تناژ تولید به ازای نفر ساعت کار صورت گرفته
21 رشد خلاقیت و نوآوری سازمانی توسعه فعالیت واحد R&D
22 توسعهICT تامین امکانات کامپیوتری درزمینه شبکه در کلیه بخش های کارخانه و دفتر
23 ارتقاء آگاهی و مهارت کارکنان از طریق بهبود اثر بخشی آموزشی و عمدتاً آموزش های کارگاهی میسر خواهد شد