به گزارش روابط عمومی شرکت دوده صنعتی پارس ،در مراسمی با حضور مسئولین حراست شرکت صنایع سرما یه گذاری پتروشیمی و مدیران شرکت دوده صنعتی پارس از زحمات جناب اقای ابراهیم میری تقدیر گردید.

در ادامه این مراسم جناب اقای  کیانوش عبادی از کارکنان باسابقه مجموعه حراست شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی  به سمت مدیر حراست این مجموعه منصوب شد.