آگهی مناقصه

شرکت دوده صنعتی پارس در نظر دارد خدمات مهندسی و اجرای بهبود واحد آب را مطابق شرح کار و سایر شرایط موجود در اسناد مناقصه، به پیمانکار واگذار نماید. شرکتهای توانمند در صورت تمایل به حضور در مناقصه، جهت دریافت اسناد از روز چهارشنبه مورخ 18/04/99 لغایت پایان وقت اداری 25/04/99 با واحد بازرگانی شرکت دوده صنعتی پارس با شماره تلفن‌های( 5-88783062-021) هماهنگ نموده و نامه درخواست اسناد مناقصه را از طریق ایمیل(info@dsp.co.ir) و یا شماره فکس(88779222-021) ارسال نمایند و از ارسال کامل و صحیح آن اطمینان حاصل نموده و رسید آنرا دریافت نمایند تا اسناد مناقصه برای آنها ایمیل گردد.