هیات مدیره

مجید محمدی

حجت الله برامکی یزدی

علی کدخدا شهریاری

امیر انباردار

هادی وکیلی

مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت مدیره عضو هیأت مدیره (موظف) عضو هیأت مدیره (غیر موظف) عضو هیأت مدیره (غیر موظف)