تهران : 11.3°С
Tehran : 11.3°С
شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۷
Saturday, 23 February, 2019
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 علیرضا نبئی سرپرست و نایب رئیس هیأت مدیره
2 مهدی وهاب پور رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)
3 حسن کوه خواهی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 یزدان نادری عضو هیأت مدیره (غیر موظف)