تهران : 14.6°С
Tehran : 14.6°С
يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸
Sunday, 23 February, 2020
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 مجید محمدی مدیر عامل و نایب رئیس هیأت مدیره
2 علی کدخدا شهریاری عضو هیأت مدیره (موظف)
3 حسن کوه خواهی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 علیرضا نبئی  رئیس هیأت مدیره