تهران : 18.2°С
Tehran : 18.2°С
جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
Friday, 19 October, 2018
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 علیرضا نبئی سرپرست و نایب رئیس هیأت مدیره
2 مهدی وهاب پور رئیس هیأت مدیره (غیر موظف)
3 حسن کوه خواهی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 یزدان نادری عضو هیأت مدیره (غیر موظف)