تهران : 15.4°С
Tehran : 15.4°С
پنجشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷
Thursday, 18 October, 2018
هیات مدیره
ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی
1 علیرضا نبئی مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره
2 مهدی وهاب پور عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
3 حسن کوه خواهی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
4 هادی وکیلی عضو هیأت مدیره (غیر موظف)
5 یزدان نادری عضو هیأت مدیره (غیر موظف)