تهران : 13.3°С
Tehran : 13.3°С
شنبه ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
Saturday, 4 April, 2020
محصولات دوده صنعتی پارس
N-660 N-550 N-539 N-375 N-347 N-339 N-330 N-326 N-220 نوع دوده
کاربرد عمومی (GPF) اکستروژن سریع (FEF) اکستروژن سریع با ساختمان پایین (FEF-LS) مقاومت سایش بالا ساختمان بالا (HAF-HS) مقاومت سایشی بالا با ساختمان بالا (HAF- HS) مقاومت سایش بالا ساختمان بالا (HAF-HS) مقاومت سایش بالا (HAF) مقاومت سایشی خوب با ساختمان پایین (HAF-LS) مقاومت سایش بسیار زیاد (ISAF مشخصات
41-31 48-38 48-38 95-85 95-85 95-85 87 - 77 87-77 126-116 ASTM D1510 عدد یدی (mg/g)
40-30 45-35 44-34 88-98 90-80 96-86 83 - 73 83-73 109-119 ASTM D6556 عدد سطحی نیتروژن (m2/g)
95-85 126-116 116-106 119-109 129-119 125-115 107 - 97 77-67 109-119 ASTM D2414 عدد جذب cm3/100g) D.B.P)
--- --- --- 119-109 110-100 116-106 109 - 99 110-120 111-121 ASTM D3265 ته رنگی دوده (قدرت سیاهی) ITRB(%)
75 75 75 85 85 85 85 85 85 ASTM D1618 عدد رنگ بری تولوئن (Min) (%)
0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 ASTM D1506 مقدار خاکستر (Max) (%)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ASTM D1509 اتلاف حرارت (Max) (%)
7 7 7 7 7 7 7 7 7 ASTM D1508 مقدار ذرات ریز (بیگ بگ) (Max) (%)
10 10 10 10 10 10 10 10 10 ASTM D1508 مقدار ذرات ریز (پاکت)( Max) (%)
460-420 380-340 405-365 365-325 355-315 365-325 400-360 475-435 335-375 ASTM D1513 دانسیته ریزشی (gr/Lit)
10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 ASTM D5230 سختی ذرات دوده سانتی نیوتن یا CN
1 1 1 1 1 1 1 1 1 مقدار ذرات فرِاّر (Max) (%)
10 10 10 10 10 10 10 10 10 غربال شماره35 Ppm (Max) ASTM D1514 باقیمانده الک
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 غربال شماره ی 325 (Ppm) (Max)
9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 9-7.5 مقدار ذرات فرِاّر (Max) (%)